• 在线交谈
  • Tel: 010-64136388
  • 在线交谈
  • Tel: 021-62884751
  • 在线交谈
  • Tel: 020-87326381
共搜索到(14)条结果
品牌 产品编号

(生产商编号)

产品名称 等级 规格 零售价(RMB) CAS No.
Cosmo Bio
------------------
-

CBJ-IMR2-001

i-MyRun II

i-MyRunII 电泳仪

- 1 set 咨询 -
Cosmo Bio
------------------
-

CBJ-IMR2-201

i-MyRun II power supply

i-MyRunII 电源

- 1 set 咨询 -
Cosmo Bio
------------------
-

CBJ-IMR2-221

i-MyRun II power cable

i-MyRunII 电源线

- 1 pce 咨询 -
Cosmo Bio
------------------
-

CBJ-IMR2-301

i-MyRun II electrophoresis tank (tank & lid)

i-MyRunII 电泳槽和盖板

- 1 set 咨询 -
Cosmo Bio
------------------
-

CBJ-IMR2-311

i-MyRun II lid

i-MyRunII 盖板

- 1 pce 咨询 -
Cosmo Bio
------------------
-

CBJ-IMR2-401

i-MyRun II gel casting system(gel casting tray base comb)

i-MyRunII 制胶系统(制胶托盘、制胶台、制胶梳子)

- 1 set 咨询 -
Cosmo Bio
------------------
-

CBJ-IMR2-411

i-MyRun II gel casting tray

i-MyRunII 制胶托盘

- 1 pce 咨询 -
Cosmo Bio
------------------
-

CBJ-IMR-403-EX

Gel Casting System for i-MyRun.NC

i-MyRunII / NC制胶系统(制胶托盘L/S、制胶台、制胶梳子)

- 1 set 咨询 -
Cosmo Bio
------------------
-

CBJ-IMR-413-EX

Gel Casting Tray(L) for I-MyRun.NC

i-MyRunII / NC 制胶托盘(Lx2)

- 1 pce 咨询 -
Cosmo Bio
------------------
-

CBJ-IMR-414-EX

Gel Casting Tray(S) for i-MyRun.NC

i-MyRunII / NC 制胶托盘(Sx4)

- 1 pce 咨询 -
Cosmo Bio
------------------
-

CBJ-IMR-423-EX

Gel Casting Stand for i-MyRun.NC

i-MyRunII / NC制胶台

- 1 set 咨询 -
Cosmo Bio
------------------
-

CBJ-IMR-421-EX

Gel Casting Stand for i-MyRun.N

i-MyRunII / N 制胶台

- 1 pce 咨询 -
Cosmo Bio
------------------
-

CBJ-IMR-431-EX

Comb for i-MyRun.N (6pcs/set)

i-MyRunII / N制胶梳子

- 1 set 咨询 -
Cosmo Bio
------------------
-

CBJ-IMR-433-EX

Comb for i-MyRun NC (2pcs/set)

i-MyRunII / NC制胶梳子

- 1 set 咨询 -